رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
در جهانی نتایج بندی رده بینی والیبال پیش 2017 جهان مسابقه کاربران لیگ

نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017
#1
نتایح هفته اول


1 - mohammad
امتیاز کل = 44 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
2 - kianoosh254
امتیاز کل = 40 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
3 - skimo
امتیاز کل = 36 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
4 - sobhan
امتیاز کل = 36 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
5 - Hamed_fa
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
6 - m-mahdi
امتیاز کل = 33 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
7 - alireza-k
امتیاز کل = 33 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 3
8 - mobin-han
امتیاز کل = 32 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
9 - Babakkian
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
10 - Afshar_fa
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 1 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
11 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
12 - bagheralipour
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
13 - Saba
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
14 - y-nazari9
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
15 - mandk13744
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
16 - Persica
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
17 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
18 - maryam-r
امتیاز کل = 27 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
19 - abbas-star
امتیاز کل = 27 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
20 - asal782
امتیاز کل = 27 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
21 - saman
امتیاز کل = 27 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
22 - mohamad80
امتیاز کل = 26 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
23 - amir-8
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
24 - Ali-mh
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
25 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 19 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
26 - Hadi68
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
27 - Amirh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
28 - arash25
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star ، ABOLFAZL ، alireza-k ، maryam-r
#2
نتایج هفته دوم

1 - maryam-r
امتیاز کل = 37 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
2 - m-mahdi
امتیاز کل = 35 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
3 - alireza-k
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
4 - abbas-star
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
5 - sobhan
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
6 - rezashahvandi
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
7 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 33 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
8 - mohammad
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
9 - Mr-punk
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
10 - Hamed_fa
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
11 - saman
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
12 - asal782
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
13 - Behnamkh2
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
14 - ABOLFAZL
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
15 - ZANI2912
امتیاز کل = 23 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
16 - skimo
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
17 - Saba
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
18 - kianoosh254
امتیاز کل = 18 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
19 - arash25
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
20 - Hadi68
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
21 - Afshar_fa
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
22 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
23 - mandk13744
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
24 - Persica
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
25 - bagheralipour
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
26 - mohamad80
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
27 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
28 - Ali-mh
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
29 - Babakkian
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
30 - mobin-han
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
31 - y-nazari9
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
32 - Amirh
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
33 - amir-8
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star ، alireza-k ، maryam-r
#3
نتایج کلی تا هفته دوم1 - mohammad
امتیاز کل = 74 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
2 - sobhan
امتیاز کل = 70 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
3 - m-mahdi
امتیاز کل = 68 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
4 - alireza-k
امتیاز کل = 67 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 3
5 - maryam-r
امتیاز کل = 64 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
6 - Hamed_fa
امتیاز کل = 63 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
7 - abbas-star
امتیاز کل = 61 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
8 - skimo
امتیاز کل = 58 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
9 - kianoosh254
امتیاز کل = 58 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
10 - asal782
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
11 - saman
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
12 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 52 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
13 - Saba
امتیاز کل = 51 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
14 - rezashahvandi
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
15 - mobin-han
امتیاز کل = 32 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
16 - Babakkian
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
17 - Afshar_fa
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 1 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
18 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
19 - bagheralipour
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
20 - Mr-punk
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
21 - arash25
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
22 - y-nazari9
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
23 - mandk13744
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
24 - Persica
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
25 - Behnamkh2
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
26 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
27 - ABOLFAZL
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
28 - mohamad80
امتیاز کل = 26 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
29 - ZANI2912
امتیاز کل = 23 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
30 - amir-8
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
31 - Ali-mh
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
32 - Hadi68
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
33 - Amirh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star ، alireza-k ، maryam-r
#4
ممنون محمد جان.

رقابت نزدیکه  4
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، alireza-k ، maryam-r
#5
(۲۲-۰۳-۱۳۹۶, ۱۲:۰۶ ب.ظ)mohammad نوشته: نتایج کلی تا هفته دوم


1 - mohammad
امتیاز کل = 74 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
2 - sobhan
امتیاز کل = 70 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
3 - m-mahdi
امتیاز کل = 68 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
4 - alireza-k
امتیاز کل = 67 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 3
5 - maryam-r
امتیاز کل = 64 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
6 - Hamed_fa
امتیاز کل = 63 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
7 - abbas-star
امتیاز کل = 61 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
8 - skimo
امتیاز کل = 58 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
9 - kianoosh254
امتیاز کل = 58 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
10 - asal782
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
11 - saman
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
12 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 52 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
13 - Saba
امتیاز کل = 51 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
14 - mobin-han
امتیاز کل = 32 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
15 - Babakkian
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
16 - Afshar_fa
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 1 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
17 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
18 - bagheralipour
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
19 - arash25
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
20 - y-nazari9
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
21 - mandk13744
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
22 - Persica
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
23 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
24 - mohamad80
امتیاز کل = 26 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
25 - amir-8
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
26 - Ali-mh
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
27 - Hadi68
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
28 - Amirh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0

چرا اسمم تو لیست نیست؟
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#6
شما شرکت کردین؟
میشه لینک صفحه ای که پیش بینی تون رو انجام دادید بزارید؟
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#7
مرسی محمد جان خسته نباشی .
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad
#8
(۲۵-۰۳-۱۳۹۶, ۰۱:۲۲ ق.ظ)mohammad نوشته: شما شرکت کردین؟
میشه لینک صفحه ای که پیش بینی تون رو انجام دادید بزارید؟

بلد نیستم . تو تایپک پیش بینی های هفته دوم سومین نفر من پیش بینی کردم . هستش اگه میشه ببینید
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، abbas-star
#9
اوووو منو ببین 4

پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star
#10
(۲۵-۰۳-۱۳۹۶, ۱۰:۵۴ ق.ظ)ZANI2912 نوشته:
(۲۵-۰۳-۱۳۹۶, ۰۱:۲۲ ق.ظ)mohammad نوشته: شما شرکت کردین؟
میشه لینک صفحه ای که پیش بینی تون رو انجام دادید بزارید؟

بلد نیستم . تو تایپک پیش بینی های هفته دوم سومین نفر من پیش بینی کردم . هستش اگه میشه ببینید

بله درسته
اصلاح میکنم نتایج رو
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / رده بندی و فینال mohammad 9 316 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / نیمه نهایی mohammad 11 385 ۱۷-۰۴-۱۳۹۶, ۱۲:۴۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Omid.kangarlou
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / فینال گروهی mohammad 15 541 ۱۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۷:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Elnaz22
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته سوم mohammad 23 766 ۲۸-۰۳-۱۳۹۶, ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza-k
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته دوم mohammad 24 786 ۲۱-۰۳-۱۳۹۶, ۱۰:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: skimo

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان