رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
در جهانی نتایج بندی رده بینی والیبال پیش 2017 جهان مسابقه کاربران لیگ

نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017
#11
نتایج هفته سوم


1 - sobhan
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
2 - kianoosh254
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
3 - skimo
امتیاز کل = 25 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 1 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
4 - Hamed_fa
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
5 - Afshar_fa
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 3
6 - Afshar_fa
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 3
7 - alireza-k
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
8 - alitalari-gmail-com
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
9 - mohamad80
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
10 - asal782
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
11 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
12 - Saba
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
13 - abbas-star
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
14 - mohammad
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
15 - farshidfx
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
16 - maryam-r
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
17 - m-mahdi
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
18 - Persica
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
19 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
20 - amir-8
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
21 - y-nazari9
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
22 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
23 - saman
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
24 - mandk13744
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
25 - bagheralipour
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
26 - Amirh
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
27 - arash25
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
28 - Ali-mh
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
29 - Mr-punk
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
30 - ZANI2912
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
31 - ABOLFAZL
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
32 - rezashahvandi
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
33 - Behnamkh2
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
34 - mobin-han
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
35 - Hadi68
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
36 - Babakkian
امتیاز کل = 0 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 0 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: maryam-r
#12
نتایج کلی تا هفته سوم


1 - sobhan
امتیاز کل = 104 / تعداد چهار امتیازی = 18 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
2 - mohammad
امتیاز کل = 90 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 20 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
3 - alireza-k
امتیاز کل = 89 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 7 / تعداد پنج سته = 4
4 - Hamed_fa
امتیاز کل = 87 / تعداد چهار امتیازی = 15 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
5 - kianoosh254
امتیاز کل = 86 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 16 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 3
6 - skimo
امتیاز کل = 83 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 7 / تعداد پنج سته = 2
7 - maryam-r
امتیاز کل = 79 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
8 - abbas-star
امتیاز کل = 77 / تعداد چهار امتیازی = 11 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
9 - m-mahdi
امتیاز کل = 77 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 9 / تعداد پنج سته = 1
10 - asal782
امتیاز کل = 73 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 20 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
11 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 68 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 2
12 - Saba
امتیاز کل = 67 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 3
13 - saman
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
14 - Afshar_fa
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 9 / تعداد پنج سته = 5
15 - mohamad80
امتیاز کل = 48 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 2
16 - rezashahvandi
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
17 - mobin-han
امتیاز کل = 32 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
18 - Babakkian
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
19 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
20 - bagheralipour
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
21 - Mr-punk
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
22 - arash25
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
23 - y-nazari9
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
24 - mandk13744
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
25 - Persica
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
26 - Behnamkh2
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
27 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
28 - ABOLFAZL
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
29 - Afshar_fa
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 3
30 - ZANI2912
امتیاز کل = 23 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
31 - alitalari-gmail-com
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
32 - amir-8
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
33 - Ali-mh
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
34 - Hadi68
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
35 - Amirh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
36 - farshidfx
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#13
نتیجه کلی تا مرحله گروهی فینال لیگ جهانی1 - sobhan
امتیاز کل = 116.5 / تعداد چهار امتیازی = 19 / تعداد دو امتیازی = 17 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
2 - mohammad
امتیاز کل = 102.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 23 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
3 - alireza-k
امتیاز کل = 101.5 / تعداد چهار امتیازی = 13 / تعداد دو امتیازی = 20 / تعداد یک امتیازی = 7 / تعداد پنج سته = 4
4 - kianoosh254
امتیاز کل = 101 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 18 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 3
5 - Hamed_fa
امتیاز کل = 97 / تعداد چهار امتیازی = 16 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
6 - skimo
امتیاز کل = 95.5 / تعداد چهار امتیازی = 14 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 7 / تعداد پنج سته = 2
7 - m-mahdi
امتیاز کل = 90.75 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 10 / تعداد پنج سته = 1
8 - abbas-star
امتیاز کل = 88.25 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 16 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
9 - Omid-kangarlou
امتیاز کل = 83 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 16 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 2
10 - maryam-r
امتیاز کل = 79 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 14 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
11 - asal782
امتیاز کل = 73 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 20 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 2
12 - Saba
امتیاز کل = 67 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 3
13 - saman
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 2
14 - Afshar_fa
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 9 / تعداد پنج سته = 5
15 - mohamad80
امتیاز کل = 48 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 2
16 - rezashahvandi
امتیاز کل = 34 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
17 - mobin-han
امتیاز کل = 32 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
18 - Babakkian
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
19 - Komeil-majnon-gmail-com
امتیاز کل = 31 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
20 - bagheralipour
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
21 - Mr-punk
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
22 - arash25
امتیاز کل = 30 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
23 - y-nazari9
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
24 - mandk13744
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
25 - Persica
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
26 - Behnamkh2
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
27 - Ahmadreza-Kahe
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 5 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 2
28 - ABOLFAZL
امتیاز کل = 28 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 2
29 - Afshar_fa
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 3
30 - ZANI2912
امتیاز کل = 23 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
31 - alitalari-gmail-com
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
32 - amir-8
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
33 - Ali-mh
امتیاز کل = 21 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
34 - Hadi68
امتیاز کل = 17 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
35 - Amirh
امتیاز کل = 16 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
36 - farshidfx
امتیاز کل = 15 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
37 - Danial666
امتیاز کل = 11.25 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
38 - Nematollah_fa
امتیاز کل = 8.75 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: alireza-k
#14
مرسی محمد جان .
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad
#15
رده بندی نهایی چی شد دوستان؟
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad
#16
(۲۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۱:۵۹ ق.ظ)sobhan نوشته: رده بندی نهایی چی شد دوستان؟

سلام.
شما برنده شدین.
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#17
ماشاله بچه ها
پاسخ }}
سپاس شده توسط: abbas-star

بروزرسانی موضوع

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / رده بندی و فینال mohammad 9 253 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / نیمه نهایی mohammad 11 306 ۱۷-۰۴-۱۳۹۶, ۱۲:۴۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Omid.kangarlou
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / فینال گروهی mohammad 15 468 ۱۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۷:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Elnaz22
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته سوم mohammad 23 656 ۲۸-۰۳-۱۳۹۶, ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza-k
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته دوم mohammad 24 716 ۲۱-۰۳-۱۳۹۶, ۱۰:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: skimo

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان