رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
در نتیجه پنجم بندی رده روز چهارم نهایی بینی والیبال پیش انتخابی 2016 کننده جهان مسابقه کاربران شرکت المپیک

نتیجه نهایی رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال-انتخابی المپیک 2016
#1
نتیجه پایانی مسابقات :


1 - Nasimpegah
امتیاز کل = 69 / تعداد چهار امتیازی = 12 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
2 - Hamed1369
امتیاز کل = 65 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
3 - Mohammad_kashan
امتیاز کل = 62 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
4 - m-mahdi
امتیاز کل = 60 / تعداد چهار امتیازی = 10 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 1
5 - Samaneeh
امتیاز کل = 60 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 15 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
6 - Smk75
امتیاز کل = 57 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
7 - Maryam-r
امتیاز کل = 56 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
8 - Alireza-k
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
9 - Saee_zare
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
10 - Star_of_gt
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
11 - bakhshi
امتیاز کل = 55 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
12 - Solat
امتیاز کل = 54 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
13 - Jeevad
امتیاز کل = 54 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 0
14 - Mohammad
امتیاز کل = 54 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 17 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
15 - SHANSER
امتیاز کل = 53 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
16 - abbas-star
امتیاز کل = 53 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
17 - Sobhan
امتیاز کل = 51 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 9 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
18 - mrk7197
امتیاز کل = 51 / تعداد چهار امتیازی = 6 / تعداد دو امتیازی = 12 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 2
19 - Mahla1375
امتیاز کل = 50 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 8 / تعداد پنج سته = 0
20 - Skimo
امتیاز کل = 48 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 13 / تعداد یک امتیازی = 6 / تعداد پنج سته = 1
21 - Heshmat(fa)
امتیاز کل = 47 / تعداد چهار امتیازی = 7 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 0
22 - Hamed(fa)
امتیاز کل = 46 / تعداد چهار امتیازی = 9 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
23 - Farshidfx
امتیاز کل = 46 / تعداد چهار امتیازی = 8 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
24 - saba
امتیاز کل = 45 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 1
25 - Kamrani
امتیاز کل = 43 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 11 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
26 - Zaniar
امتیاز کل = 39 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 3 / تعداد پنج سته = 1
27 - Anisan
امتیاز کل = 38 / تعداد چهار امتیازی = 5 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
28 - Hadi5
امتیاز کل = 37 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 8 / تعداد یک امتیازی = 5 / تعداد پنج سته = 0
29 - mohammad.mrvy
امتیاز کل = 29 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 10 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
30 - Nomber10
امتیاز کل = 26 / تعداد چهار امتیازی = 4 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 0
31 - Eap_zxz
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
32 - Mandk
امتیاز کل = 24 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 6 / تعداد یک امتیازی = 4 / تعداد پنج سته = 0
33 - Eea1375
امتیاز کل = 22 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 7 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
34 - Alivolley
امتیاز کل = 18 / تعداد چهار امتیازی = 3 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
35 - sadegh78
امتیاز کل = 14 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
36 - asal782
امتیاز کل = 13 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
37 - Saeed-zg
امتیاز کل = 12 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
38 - Saeed(fa)
امتیاز کل = 12 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
39 - Pejman77
امتیاز کل = 11 / تعداد چهار امتیازی = 2 / تعداد دو امتیازی = 1 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 1
40 - Mehdi_morsali
امتیاز کل = 10 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
41 - peyman9
امتیاز کل = 10 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 4 / تعداد یک امتیازی = 2 / تعداد پنج سته = 1
42 - Amir_ghorbankhani(fa)
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
43 - Reza.V
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
44 - Amir_reza_shahriari(fa)
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
45 - Mhdparviz
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
46 - Mahtab_mehrpouya(fa)
امتیاز کل = 9 / تعداد چهار امتیازی = 1 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
47 - Mahsa
امتیاز کل = 7 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
48 - Kh23
امتیاز کل = 7 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 3 / تعداد یک امتیازی = 1 / تعداد پنج سته = 0
49 - Wolf_king
امتیاز کل = 4 / تعداد چهار امتیازی = 0 / تعداد دو امتیازی = 2 / تعداد یک امتیازی = 0 / تعداد پنج سته = 0
پاسخ }}
سپاس شده توسط: nomber10 ، alireza-k ، star of gt ، Kamrani ، farshidfx ، abbas-star ، maryam-r ، samaneeh ، skimo ، nima1993 ، nasimpegah
#2
اونایی که جلو اسمشون (fa) نوشته یعنی اسم کاربریشون فارسیه و من اینجا فینگیلیش نوشتم.

برای اطلاع نحوه امتیاز بندی و اینکه ممکنه کسایی از نظر خودشون امتیاز آوردن ولی امتیازشون محاسبه نشده باشه بخوان دلیلشو بدونن اینجا رو مطالعه کنن.


اگه قوانین رو مطالعه کردین و طبق اون عمل کردین و باز هم فکر میکنید اشتباه شده بگید تا بررسی بشه. هر چند نتایج با نرم افزار محاسبه شده.

در ضمن اونایی که دو تا رتبه یکسان دارن دلیلش اینه که هیچ تفاوتی از نظر رتبه بندی با توجه به قوانین رتبه بندی گفته شده ندارند.

این هم نتایج تا بدین جا برای مقایسه : (این پست بروز می شود)


1 - ایران (3) - (0) استرالیا ساعت 5:40
2 - فرانسه (3) - (1) چین ساعت 8:25
3 - لهستان (3) - (2) کانادا ساعت 11:10
4 - ژاپن (3) - (1) ونزوئلا ساعت 14:50
5- ایران (3) - (2) کانادا ساعت 5:40
6- ونزوئلا (1) - (3) استرالیا ساعت 8:25
7- لهستان (3) - (2) فرانسه ساعت 11:10
8- ژاپن (0) - (3) چین ساعت 14:50
9 - استرالیا (2) - (3) کانادا ساعت 5:40
10 - ونزوئلا (0) - (3) چین ساعت 8:25
11 - ایران (0) - (3) فرانسه ساعت 11:10
12 - ژاپن (0) - (3) لهستان ساعت 14:50
13 - ونزوئلا (0) - (3) کانادا ساعت 5:40
14 - فرانسه (3) - (1) استرالیا ساعت 8:25
15 - لهستان (3) - (2) چین ساعت 11:10
16 - ایران (3) - (1) ژاپن ساعت 14:45
17 - فرانسه (3) - (0) کانادا ساعت 5:40
18 - ایران (3) - (2) چین ساعت 8:25
19 - لهستان (3) - (0) ونزوئلا ساعت 11:10
20 - ژاپن (0) - (3) استرالیا ساعت 14:45
21 - چین (1) - (3) استرالیا ساعت 5:40
22 - فرانسه (3) - (2) ونزوئلا ساعت 8:25
23 - ایران (3) - (1) لهستان ساعت 11:10
24 - ژاپن (1) - (3) کانادا ساعت 14:45
25 - ایران (3) - (2) ونزوئلا ساعت 5:40
26 - کانادا (3) - (2) چین ساعت 8:25
27 - استرالیا (0) - (3) لهستان ساعت 11:10
28 - فرانسه (0) - (3) ژاپن ساعت 14:45
پاسخ }}
سپاس شده توسط: nomber10 ، alireza-k ، star of gt ، Kamrani ، abbas-star ، maryam-r ، samaneeh
#3
خسته نباشی محمد جان ممنون از زحماتت .
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، Kamrani ، abbas-star ، maryam-r ، samaneeh ، nomber10
#4
ممنون محمدجان خداقوت
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، maryam-r ، samaneeh ، Kamrani ، nomber10
#5
خواهش میکنم دوستان
پاسخ }}
سپاس شده توسط: maryam-r ، samaneeh ، abbas-star ، Kamrani ، nomber10
#6
دستت درد نکنه

پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، samaneeh ، abbas-star ، nomber10
#7
خدا قوت محمد آقا
پاسخ }}
سپاس شده توسط: maryam-r ، abbas-star ، mohammad ، nomber10
#8
آقا محمد خسته نباشی . خدا قوت
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، maryam-r ، abbas-star ، nomber10
#9
ممنون نیما جان و سمانه خانوم

نیما خودت چرا شرکت نکردی؟
پاسخ }}
سپاس شده توسط: nima1993 ، maryam-r ، abbas-star ، nomber10
#10
خسته نباشی محمد جان زحمت کشیدی


من اینجا یه پیش بینی میکنم اصلا بهش فکر نمیکنم بعد تو پی وی براتون یه پیش بینی دیگه میکنم تو بحثا که اون درسته که امتیازات اون محاسبه نمیشه باید این اخلاقم درست کنم اون پیش بینی داخل فرمت مسابقه بیارم 33
پاسخ }}
سپاس شده توسط: mohammad ، nomber10 ، maryam-r ، abbas-star


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / رده بندی و فینال mohammad 9 318 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  نتایج رده بندی کاربران در مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 mohammad 16 545 ۱۸-۰۷-۱۳۹۶, ۰۸:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: farshid_n25
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / نیمه نهایی mohammad 11 388 ۱۷-۰۴-۱۳۹۶, ۱۲:۴۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Omid.kangarlou
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / فینال گروهی mohammad 15 544 ۱۴-۰۴-۱۳۹۶, ۰۷:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Elnaz22
  مسابقه پیش بینی جهان والیبال - لیگ جهانی 2017 / هفته سوم mohammad 23 771 ۲۸-۰۳-۱۳۹۶, ۰۸:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza-k

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان